COVID - 19

Er ei bod nawr yn bosib rhedeg gweithgareddau llawn, mae dal nifer o fesurau sydd eu angen eu dilyn.

Even though it is now possible to run full activities, there are still a number of measures that need to be taken.


Dyma rai o'r ffyrdd mae'r risg yn cael ei leihau fel bod gweithgareddau yn addas i'r sefyllfa bresennol.

Here are some of the way in which the risk is reduced so that activities are suitable for the current situation.


Mae nifer o bethau o'm plaid ni o ran gweithgareddau gan ein bod yn gweithredu yn gyfan gwbl yn yr awyr agored sy'n ei gwneud hi'n rhwyddach i weithredu mewn ffyrdd lle mae'r risg yn gymharol isel.

There are a number of things that work in our favour since we are working entirely outdoors which make it easier to operate in ways where the risk is comparatively low.


Rydym hefyd yn gwneud rhai pethau yn wahanol er mwyn lleihau y risg, rheoli'r lledaeniad ymhellach:

 • Dewis rhedeg gweithgareddau mewn fyrdd a fydd yn gwneud ymbellhau yn gymdeithasol yn rhwyddach

 • Rhedeg gweithgareddau dim ond pan bod amgylchiadau y tywydd yn ei gwneud yn rhwydd i ymbellhau yn gymdeithsaol

 • Gweithredu mewn grwpiau bychan er mwyn gwneud ymbellhau cymdeithasol yn rhwyddach yn ystod gweithgareddau a lleihau y pwysau ar y lleoliadau ydym yn gweithredu ynddynt

 • Gweithredu polisi un person, un morwisg, un diwrnod i wneud di heintio effeithiol yn rhwyddach

 • Di heintio yr holl offer yn drylwyr ar ôl pob gweithgaredd

 • Gwirio nad yw'r rhai sy'n cymryd rhan yn debyg o fod yn dioddef o'r afiechyd

 • Cofnodi manylion cyswllt elfennol er mwyn gwneud olrhain cysylltiadau yn bosib os fyddai angen hynny

 • Rhannu gwybodaeth am sut mae'r risg yn cael ei reoli ar ddechrau gweithgareddau.


We are also doing some things a bit differently in order to lower the risk further and manage further transmission:

 • Choosing to run activities in ways that make it easier to socially distance

 • Running activities only when weather conditions make it easy to socially distance

 • Working in smaller groups so that social distancing is easier during sessions and to reduce pressure on venues

 • Operating a one person, one wetsuit, one day policy to make effective sanitising of equipment easier

 • Sanitising all equipment thoroughly after every activity

 • Checking that those taking part are unlikely to be carrying the disease

 • Recording basic contact information to make tracking and tracing possible if needed

 • Sharing information on how the risk is managed at the start of sessions


Mae'n rhaid cofio, er hynny bod nifer o beryglon eraill sydd angen eu rheoli pan yn cymryd rhan mewn gweithgareddau anturus, a pam fo risgiau eraill yn uwch ar y pryd bydd hyn yn cymryd blaenoriaeth.

Even though these measures are important, it is also important to remember that a number of other risks are present when participating in adventurous activities, and when these risks are greater at a particular moment in time, they will take priority.